Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Premium Member Rob RichardsMale/United Kingdom Recent Activity
Deviant for 6 Years
1 Month Premium Membership
Statistics 440 Deviations 789 Comments 12,737 Pageviews

Newest Deviations

Random Favourites

Activity


Jurassic Coast by piritipany
Jurassic Coast
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....26....94GfFk/v3.HxmCluaiYzjTcgCvTsIF.AgPAPkM76szmVDgWlqTA/k
................................cCAOpd6k7.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/..EF//.../c.20.....EM/...g4....E0.....cVMXPT9WOmD/..lImuDBssa.dkpXm1.3LJV
z.U0LD8D12..0.EnAnAnAsvD.dNaNaNaZI0EBnAnAnyzw.2..........AW0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DrndoJzyMExvdsG1qZkIAzIDJ.KoWDnkjIjS5z.QNLw94qyrFX246zmzC5qec71pDqaNhMb.f
kwXjgybImZ2IzAn4S3Cc99mDU....829f/.......2....cD.2....sD..G.0...................
...........wzoAnAt1...sD...m0x1....................................lImuDo.....x/
.....Ksulz1.....tzTWcxzzz1.O.U4......M2....A....m..m6c3..UE6....J....sHz..EUJTz0
k/WZgV1KEyzlciszsU3YzTAe9S..oc..zzSi..UPAI91pRzj6A72QifFjzH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzY/Fbf24LNyD/.........E.1c..
dp5O..ErNO9CCyzj.iySnbiney9.nH8X8fAoz4m68...zzD............8...........1.GPkzSvj
/6V0.wjeJ/.......................IHbU/TVcz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnhKSlsWOkR4.kR4.................
E....I.B/3E.....I....6....kL8J5Pd3qIZFrQ.M4.....................................
..........E.......b8.NaNaNaNZL2E..................33./......EE/E.......WG.2.....
................................................................................
...........................3....6....w3OZlKOn/LOm34P.63.M71.....................
4MU/..U.0....................30E.....................g53iSIsO7vDsuFVf53iSy1.....
...................................../........zD........kz1........0./..........
................................8....E/...k/....BJaPbJaQ7NoI.Y4.................
................4MU/............3.....UQnz1.......EB.BnAnAnAn90k........//2.....
................................................................................
...........................................1....I....A....kLGx4RVFLN.YYPo/0IjR5.
.....................MU/4........................keM./......AV0E......oiV/A.....
................................................................................
.....................................................k1....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........UaNaNaN4MzD8nAnAnAD6zHaNaNa
NaHwz.......I10E.......k8.2.......WA./..........................................
................................................................}
{Titel: p600b19200}
Loading...
Dangerous Place by piritipany
Dangerous Place
Mandelbulb3d - background from the web.

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...22...Eai.p9lCG7.NS6ODl7Pb0EL3Y5B7BIF.QPKbNy8EnxzqCO8nJMmN0E
........................................6.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....g.....sU2/.....EAA...X/....E0.....2NKEvc97VmD/s......gqqe0dkpXm1.D8QR
./EnAnID12../2kAnAnAnAngzMaNaNaNaNsjnAnAnAnA..2...........U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0D7PwMPs3zmwXFIeoeKFDEzIMdEFICmYjDRHidrdbMkv9EMUtdwCvwyWD1gIXCiBoDX4OTvbkx
.xHrPRD1Q9kAzSvgn7cAf8hDU.....Ywd...jz........kD.6....sD..G.0...................
..........U/.pAnAt1...sD....zw1.........................................A....2..
.....Ksulz1.......kze/Ak.1EM.27.N....o3...UG....H/.06g1..UE4....w....62....UPP52
..kTzl6izjPFG3a6K23j4g3ca16.3c..U1Cs..k18XGQeGyD6sIRhrVAkz1...........E/8.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../2X0.wzzz1...........s/...................E.lc..
zzzz............Y0...................2U.8.kzzzD...........U8....................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EszLsUa3fnhKSlsWOkR4.....................
E6E/2EU.nAk/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UAnAnAnAnvz...........X0LD8Qx6gz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....0....2INspmHXFrP..UP7NoI.I4S....................
........4MU/4...1AU..........6.E........sz9........wz.........zD........U.2.....
...wz...........................................................................
................................3....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........A.bNaNaNaNe.E........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI....
.....................6E./2E./2U/4MU.02E.0.........UG./....................kNaNaN
aNq7.DnAnAnAn./E........C.2iSIsuFVfbz...........................................
........kz1...................zD........................}
{Titel: p590b_3840_hard}
Loading...
Bugs by piritipany
Bugs
Mandelbulb3d

A tweak of Lymphocyte by Batjorge 

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....I2...EN.qiuWUJwzGD2OP6KuW0E.rGRI1YoFzfcb1H6Vu9wzGHlVadb7Lyj
................................SjjRFkICW.2........Y.lvI.......E........y.2...wD
...Uz6....U9/.../ME1/....2EmK...y.....EC.....UoWB53lvzkD/..........G1Z0LDq1.8...
/7kX0LDD12..02......................nAnAnAnAHz1...........U0.....y1...sD...../..
.zX0LD0DhC/Sdz1AtvXYES3lvko4z07sKiC4tBmDYJoQ2FplbwHuGoMCrLLuyI0a2xkiJLjj8yQFiCph
.vHUHdGeVZu6zEFDLR.HuhlDU.....IVy.........EnAnsD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD.....w1...................................E3GZAE8....6..
.....Ksulz1.......EKfxzzz1.U..6.z....M2...EB....m..06c3..UUE....8/...Ipm....SQrP
m.4U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........IE.4xTMHvA.
.2nE.bez0z9.L/bioCPwzAkin/swu4yj/EU0.wzzz1...........s........../.........E.2c..
zzzz............l/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6..1EU.nAk.....I....U....EE0x4SHpqPjF5O4x4PY/........................k/..U..6..
06U.......UNaNaNaNayzAnAnAnAnAyDBnAnAnAnkz1..................U/E........kz1.....
...2.BnAnAnAnAxD................................................................
.....................2.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.........................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAnwzDaNaNaNaN2.YaNaNaNaNez...........................
..cJ./..................................................Uz1.....................
................................/....E/...E/....FJLMY7LMoB1F.A1.................
..................U.....................kz1........../.......q3k.......k3/oAnAnA
nAnwz...........................................................................
..........................................E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI..5.
.....................6E./2E./2U/4MU.02E.0.........EA./.....................aNaNa
NaNezAnAnAnAngyDNaNaNaNadz1iSIsuFVfbz..................UK/A.....................
........kz1...................zD..........kBOf7BC.......}
{Titel: p587e}

Loading...
Sentry by piritipany
Sentry
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2....u1..26...kP0bmoMz55.1L5uGQRLP/kn5uX7j8HG.Ao.WGq/A5..7C29bHpwk/k
................................w.jqTtD2A/2........Y./.........E........m.2...wD
...Uz6/..EVS..../sU10...........p6....EC.....w9TTW9O2HjD/..lImuDzd46.dkpXm1..0M0
z.U0LDGD16../.EnAnAnAsvD.dNaNaNaZI0EBnAnAnyzw.2..........AW0.....y1...sD...../..
.wnX0LDDHgW/FtYaZvfKP/YoQeW0zaJq27y92.kD4/Aia50K9wntQe3TbJjxyqo914fDFAjjQepbBeVo
vvHCW1eT6.ByycurWvtWpXkDU....8IPW........2....cD.2....sD.AP.0...................
...........wzoAnAt1...sD...m0x1....................................lImuD./....x/
.....Ksulz1.....tzTW.wzzz1EE.sD.f....61....C....m....c3...E6....J....UHz..EUJRz0
k/WZgxdelyjeYFnzTeOgzf8NoQ..1c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWczH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........A6U2yzDU....ggsIysU2.vVvxudra2.E/kB7lC7rP.Q.1c..
dp5O..ErNO9CCyzj/hySnbiney9.nH8X8fAoz4m68...zzD............8...........1.GPkzSvj
/6V0.wjeJ/.......................IHbU/TVcz1..wQcb.U7EgU7zz/pOR/.oQm2oszDKf9T.YXB
bYHzTJibZ/k6Ukl6QsrtWJ/.a.l0a.bTSr6P.M029M0lylxRM.U7EgU7Mw5rI7/.a.l0akqTl9g2.M02
9M0kzRRPQ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.kKOZt4AtsWOkR4.................
E....I.B/3E.....I....Q....kLeJ5Pd34Sm..PV/kHiZ2Rn/............................U.
0.........EnAnAnAngxzcNaNaNaN4xj........Uz1...................zj................
..............0E...................wz...........................................
.....................2.....3....6....w3OZlKOn/LOm34P.63.M71.....................
4MU/..U.0....................0/k.....................gSIsuFVfNtDsuFVf53iSy1.....
...................................../........zD........kz1........0./..........
................................G....E/...k/....BJaPbJaQ7NoI.Y4.................
................4MU/............sAnAnAnQnz1.......wE.BnAnAnAn90k........//2.....
................................................................................
...........................................1....I....A....kLGx4RVFLN.YYPo/0IjR5.
.....................MU/4...06U.0................keM./......AV0E......oiV/A.....
................................................................................
......................................................3....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6U..........UaNaNaN4MzD8nAnAnAD6zHaNaNa
NaHwz.......I10E.......k8.2.......WA./..........................................
................................................................}
{Titel: p585c}
Loading...
Wonky by piritipany
Wonky
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...3....26...E3C6dHnmdwzmJujyuZuA3EpNcVddgd1.AoccIm4qX..hYSs7G3Igvj
................................ChruJham9.2........A.7hD/...............y.2...wD
OaNay6....EL/.../M.2/....2.IM/..h.....E4.....g/VeVP7tHmD/.EKqwmD..sC1dkpXo1.w1.Q
.7U0LD8D12..0..........wz.................................U0.cNaNw1...sD...../..
.z1...kDLDvAKwlr1x1xEId4s54GzQmObeBQB7jD0z2cX0/4aw92Pm8VwtX5zEwncIzIxuoDcizjiMLk
5xnkwaoQPFsEzabOPxrwgemDU.....ow10.......2....sD.6....sD..G.....................
..................2...sD....zw1...................................Eae68E3....k1.
.....Ksulz1.....uyDv1wzzznNV..E.i1...61...UB....m..06c3..U.A....H/...Yom..UG.xTe
NsE7uxdelyjeYFnzTeOgzf8No.7.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWczH...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........//UAzzzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/..........70olz
zzzz...cISoCPSyj.6DaDiZmQz1.ULlCLb4pzGU.GxzzzzD..2Anv.jXqz95n5sq6sTkz0E2bJitDZvD
26E8zzzzz1..EUYJln4yz0kZDmnQduyj.MpL9cEXLz1...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....Y....kIkVqEVRKN7NoI..............................U1C....6U.
06E./.....UNaNaNaN4wzMaNaNaNatyD................................f53iSIsuVy1.....
...wz.........0E........o.2...................zD........kz1........wzeNaNaNaNavj
........sz1..........6.....3....A....EZQVtqQhgoPXVKG4B3.........................
....4MU/0E......................................................................
.............U/E.......I4/we0W6W6W6wz........E.ETIsuFVfTN.YaNaNaNaNoz0..........
................................0....E/...k1....6JKObV4RB34QmYYFH/..............
..........U./2E./2E.4MU/06E./6..........k.2.............................kz9bNaNa
NaNmzcNaNaNaNawDbNaNaNatHz1...................................................zD
...................wz.....................E.....I....Q....kMVZ5PZZbA7NoI.YqMVl4.
n/.......................MU/4.............kSIsuFVf5dzi53iSIsuFuj................
..........................kAnAnAnAnwz...........................................
........................................................}
Loading...

deviantID

piritipany's Profile Picture
piritipany
Rob Richards
Artist | Hobbyist | Digital Art
United Kingdom
Current Residence: Stockport, UK
Favourite genre of music: Any
Favourite style of art: Fractal
Operating System: Windows 7
MP3 player of choice: Winamp
Interests

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconeccoarts:
eccoarts Featured By Owner Jan 16, 2015
You have some wonderful images I added you to my watch looking forward to seeing more.
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconciokkolata:
ciokkolata Featured By Owner Dec 23, 2014
Thank you for :+devwatch:, Rob!
Happy holidays (and Happy belated birthday). :wave:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 24, 2014  Hobbyist Digital Artist
You are very welcome and thanks :-)
Reply
:iconbatjorge:
batjorge Featured By Owner Dec 18, 2014  Hobbyist Digital Artist
Happy birthday! My best wishes :cake: :party:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 19, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconcmdrchaos:
CMDRCHAOS Featured By Owner Dec 18, 2014  Professional General Artist
Have a Happy Birthday! :iconwineplz:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 19, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconcmdrchaos:
CMDRCHAOS Featured By Owner Dec 19, 2014  Professional General Artist
My pleasure! :handshake:
Reply
:iconrecycledrelatives:
recycledrelatives Featured By Owner Dec 18, 2014  Hobbyist General Artist
Happy birthday by Digithalie  
I hope you have a wonderful birthday!
Reply
Add a Comment: