Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Core Member Rob RichardsMale/United Kingdom Recent Activity
Deviant for 8 Years
4 Month Core Membership
Statistics 491 Deviations 910 Comments 16,627 Pageviews

Newest Deviations

Random Favourites

Activity


Dawn Vigil by piritipany
Dawn Vigil
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...y....I2..6U3IeMPvtC2.PuCOLjL9W3Ey5BpOWOX6.Q6weF1Lpv1.BuXU.u1FRzj
................................yeIHR6F9pz1........Y.dI........E........y.YaNatD
.....7/..E4A..../M.1/....2kd5...g7....kg.....6F.DyhF4inD/.......aNaN1/...w1.smAn
.7EnAnID12..02kAnAnAnAngz0..........OaNaNaNadz1............8.....w1...sD...../..
.wnX0LLDEoMdraAXSxfFssQZ6tvKzyxU8wI18Fljt64y72rZfwH/HDK3ALf5z4XhAH7UAGqjeZpVNZeX
Pxn6f3NjJEcLzuT19uU0brmDU.....2uB........2EnAnoD.2....sD/.G.0...................
.............oAnAt1...kD....zw1....................................pC.AEz....UA.
.....Ksulz1.......kzZ.Ak.17U..6......o1....C....K/.W4.5.EM.A....H/...cq5..UG.zj/
Yc3U.KRvortKPh3sTxpLX1Ak.96.0c..zXCc..kMvzRXg2.E6IsffaWeYz1.zrErFs37.HkB4xTMHvA.
.Ag2hauaLy9.fQdfxNywz.kQbZdKc9wj..E4zzzzz1...........Y....................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD...........k7....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1...0AkeeGMV34..1Ak.HJJitaP.k1D
wk1mxtW9i.kpmzzzQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fnhKSpsWOkR4.i.bPb/.NZdbAk.1Aic4Q
E../.AU.V2......I....I....kLXxqQh3aQoZaP..EOX/..............................4.U.
.MU................wz.........yD........cz1........wz.........zD................
...................................wz..............................w7.....U0....
.....................s.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/kPr/......................
.Q..4MU/.6..46.......MaNaNaNoBzD0.......6zfYNaNaN4qxz...........................
..c3.1..........................................................................
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R.wqR............
................4MU/4MU/........oAnAnAnAXz9........wz.........zD........kz1.....
.............................................s.k.....................ZNaNaNaNauj
................3...........................}
{Titel: p755a}
Loading...
Rust Bucket by piritipany
Rust Bucket
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....26...U2xCo.4y./.XLKHJ0Tve/EeXB3ecewlz9Jq0A9FCzjzylELIJXiDyD
................................BnAnAnAnwz1........Y./D........E........y.2...wD
...Uz6.....Z..../M.0/....2......l.....Ei.....Yzbh40zwEnD/MUXATsD..U31dkpXm1....k
.FU0LD8D12..02...........................................IU0......2...sD...../..
.z1...sD7m3sG2dpHxHpLlinwy3GzoqPV/FDmSgjgSzv2Z7gswPKVMP4Lx1FzcbbLQ/V7EpD0fxxuQ2/
3xXTWiSy2yEIziqak2gjqSoDU.....Irg...Zt...2EnAngD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD.....w1....................................vXivD5....2..
.....CnAnz1.......kzfxzzzXES.g5.L....M2...E8....m..06w5..UU3....8/...kJB....SMb0
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.5c..zzSi..EbG7eFT5uD6.Dbqxm4IzH..........2k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz8........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzw0Fbf24LNyD/.........E.2c..
zzzz.............0...................IEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
36/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.gKSnsWOkR4.b/..................
E6../Ik.2FE.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/C....6U.
0....../.2........./.PaNaNaNaNwD................................................
................................................................................
...........................3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.......................
.Qk0....0MU/46....E..YNaNaNat/.k........UzHnAnAnAngwz...........................
................................................................................
................................2....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP.ELHV/5.........
............5.U/4M....E11Ak.16..OaNaNaNS..A........szoAnAnAnA9zD................
........................................................kz1.....................
..........................................E/....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......x6kOaNaNaNa3.2.....
................................................................................
.....................................................2.....3....9....gYPjFrQ7NoI
.YYFH/kPr/.......................sU1....06U.0.U./2...........0/EOaNaNaNa2.oAnAnA
nA1..TaNaNaNaF.EoAnAnAnAtznAnAnAnAntz.....................2........../.........E
........cz9........wz...................kz1.....................}
{Titel: p746b_1920}
Loading...
Degeneration by piritipany
Degeneration
Mandelbulb3d - continuing to explore this style :-)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2A....NqUkl47j0.nY9OChEpq/EFMOlsEVXNz9q4//D96mtzqMc74k6jbxD
........................................kz1........Y./D........E........y.2...wD
...Uz6....Uz..../ME2/....2......k.....Ei.....omEQgisq6oD/.UXATsD..U31dkpXm1....k
.FkX0LDD12..02...........................................IU0......2...sD...../..
.zX0LD0D/z6HkVtFLxnUul.joc7HzwSMd3waCjgjPxbiCVFyww9ZqrtW98wFzU8YpSWM1SpDeNt2PLOe
6xncTZ37mI.JzCOpIONtHjoDU.....orY........2EnAngD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD.....w1....................................vXivDE....A..
.....Ksulz1.......kzywzzzXES.g5.L....M2...E8....m..06s3..UU3....8/...kJB....SMT0
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.5Qozzzzz..EbG7eFT5uD6.Dbqxm4IzH..........2k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz8........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzo/Fbf24LNyD/.........E.2c..
zzzz.............0...................IEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
36/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.gKSnsWOkR4.b/..................
E6../MU.HBE.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/9.......
.................../.PaNaNaNaNwD................................................
................................................................................
.....................E.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh/.RB34Q....................
.Q..4MU/....BAk.1AU..cNaNaNat/.k........UzHnAnAnAngwz...........................
..............................................zD................................
................................2....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......oX.TaNaNaNaFzD................
................................................................................
..........................................E.....I....k....kNZ3aQmYYFH/kI.MoI.MoI
......................U1C....6....................mR./.........E................
...............E........kz1........wz.......EP6EOaNaNaNaNz1........../.......s2E
OaNaNaNaty1.............................sz1..........2.....3....B....6JMiFqEp7KN
nZYFH/...........................sU1....0.U.06U..2...cNaNaNaNayDaNaNaNaNaz1.....
.....AnAnAnAn2zjOaNaNaNaNzfaNaNaNaNuz.........zD..........2.......wL./.......K4E
..........2........4./..................kz1...................../....E/...U1....
6JKObV4RB34Q7NoI.IYA......................U./2E./2E.4MU/06E./...........2/2.....
................BnAnAnAnUznAnAnAnAnlzEnAnAnAnwwD.........z1.....................
..............................zD...................wz.......................}
{Titel: p742e_1920}
Loading...
P739d 1920 by piritipany
P739d 1920
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....50....D...ET...26.....Xu6YCG34.bjCHPukB6/kK5EtLYZsyzveGHB8ZHI0.51cS1inCT/k
........................................7/2........Y./.........E.......U//2...wD

...Uz6/..cDI/.../MU1/......ID...E0....E0.....A3N9d/JtGjD/.EG34sDD8Qx.dkpXm1.D8Qx
.VkX0LDD12..02UNaNaNaNQzzcNaNaNaNamD......................U0.....y1...sD...../..
.wnX0LDDWYPQ7DG4Evftn0OHk8wdykb2m2bfFwlD/DMK8KOC4wfUNqEIvTE5zeItEjYSQTejMR9tOiu.
RwnaBb4FbaX/zKVsB8nWM.hDU....526J.............kD.M....sD/.G.0...................
...........wzoAnAt1...sD.....w1....................................gan5Ed....M..
.....Ksulz1.....0.kzAwzzz1.U.c6......M2....C....m..W4c3..U.F....0/...wIB...UJ1z/
...U.W1KE0slciszsU3YzTAe90..2c..zzSi..EVjiO8eGyD6s41pmERLz1..........2U.8.kbch0.
.....................A.U........t.X0.wzzzL0.sKtn7mv/.rlQhUXI/1yj..M3Kn5rM.Q7n./z
FxJT...sDV8kssxj.uGr0h7ME.A.n/ZR0iF4.bF68.kdNJm5..sKQUUTuz18.SdIp0byz..UKTKW1q/k
AQE4zzzzz1..Yq74GGrzz0UDgIBRKf.k.sy2pplmJ.A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.gKSlsWOkR4.nsWOkR4.b/..........
E6...Mk.IFE.....I....2....kL4lKOkVJKX/US.MqPmp4......................6..........
.....................cNaNaNaNavDOaNaNaNaty1........yz........UzD................
................................................................................
.....................w...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zD..........k.......wvz...........................
................................................................................
................................1....E/...E0..../FJNo7LMKB3.g34.ExqR............
............5...4MU/06..................6.YaNaNaNaNezMD8QxckpHyD................
.............s1E.......UK/2...................zD................................
.........................................../....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U.4MU.02E...UNaNaNaNavzAnAnAnAn2zDOaNaNaNil.2.....
................................................................................
.....................................................2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2...........c0E..........UaNaNa
NaNezYNaNaNa7Z.k.......U5/oAnAnAnArF.pNaNaNaNarD.......yk/2......vJM.1.......O.k
...................wz...................kz1...................../....E/...U0....
VpKMuZaPbZYFH/kI..............................U/4M..............OaNaNaNatyfaNaNa
NaNez...........................................lAnAnAnA3zfNaNaNaNSvzEnAnAnAnAzD
........z.2........2./.......U/E............................................}
{Titel: p739d_1920}
Loading...
P737b 3840 Reflections by piritipany
P737b 3840 Reflections
Mandelbulb3d

Tweak of Mp54 by jtashley45

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...M7...22....NPhrRe8n6.940ZZuoMU3E1dxVReLIp.QrsrNcKQOvzUNJdHMSe20k
................................lYfCJPCvA.2........Y.3oK................y.2...wD

...Uz6.....i.....ME1/.....kuK...R1....E3.....UfbmYXVaEmD/..gxo3E..U32dkpXm1....k
//U0LD8D12..02.........wzcNaNaNaNavDnAnAnAnA1z9...........U0.....y1...sD...../..
.zX0LD0DM1QQ1xPzkvPKY.ybJj8EzuiJuYDwoYoDrXPM.38kBxftqvw2zY66ziFgZkv3XfljVgTCIX6B
Zwngz.kJ2wBGzqQU/LlOK/ojU.....I0j.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................n.x7EL....k1.
.....Ksulz1.......kzaxzzz1EY..6.Q1...61...UA....m.j35c3.kl.F....6/...Y2.....SF5Y
...U.ydelyjeYFnz....z1U.2.6.3Qozzzzz..UPAI91pRxD6odIWOor/z9..........Ak.8.kXWFn.
.ER93P58iz9.iknWK2zwzCEo......../EU0.wzzz1...........Y....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1..R8Zc4xRcz.........................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....I.//3.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz........UzjBnAnAnAvpz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....UIMgNqHXFLG4B3.............................
.....MU/4MU/4................6zDBnAnAnAnkz9........zzcNaNaNaNayD.......6./A.....
..c3.1..........................................................................
................................/....E/...E/....FJLMY7LMoB1F.EbQVB1N............
................................aNaNaNaNizXNaNaNaN4..NaNaNaNa/zD................
...wz..............................................................wz..........E
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......Y3kaNaNaNadpz1.....
................................................................................
.....................................................2.....3....3....2YEjVLHjFqG
VlKO.AXM.........................QU1.........k...............A/EbNaNaNaNazPnAnAn
Ang0./........yD........Uz1.....................................................
................................................................}
{Titel: p737b_3840_reflections}
Loading...

deviantID

piritipany's Profile Picture
piritipany
Rob Richards
Artist | Hobbyist | Digital Art
United Kingdom
Current Residence: Stockport, UK
Favourite genre of music: Any
Favourite style of art: Fractal
Operating System: Windows 7
MP3 player of choice: Winamp
Interests

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconciokkolata:
ciokkolata Featured By Owner Dec 18, 2015
:party: Happy :party: Birthday! :party:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 19, 2015  Hobbyist Digital Artist
Thank you very much :-)
Reply
:iconciokkolata:
ciokkolata Featured By Owner Dec 19, 2015
:wave:
Reply
:iconcmdrchaos:
CmdrChaos Featured By Owner Dec 18, 2015  Professional General Artist
CAKE for Birthday by KmyGraphic   Rob
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 19, 2015  Hobbyist Digital Artist
Thank you very much :-)
Reply
:iconcmdrchaos:
CmdrChaos Featured By Owner Dec 19, 2015  Professional General Artist
My pleasure! :)
Reply
:iconisider:
isider Featured By Owner Dec 18, 2015
Happy Birthday #3 Sparkling Have a Nice Day (Free) Happy Birthday #2 Happy Birthday #1 
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 19, 2015  Hobbyist Digital Artist
Thank you very much :-)
Reply
:iconisider:
isider Featured By Owner Dec 19, 2015
On the 21st Day of Christmas..you're most welcome,dearest![27] Sandshrew Tiny Christmas Tree Pixel:xmas: revamp 2Christmas TreeChristmas Tree (Small)Flashing Christmas Tree EmoticonTreeXmastreexmastreeChristmas LaXmas Tree Bullet 
♥♡♫♡♫♡♫♡♫♡♫♡♫♡♫♡♫♡♥
Reply
:iconsabine62:
Sabine62 Featured By Owner Dec 18, 2015
BDayCard by KmyGraphic  Topsy Turvey Birthday Cake by pinkcakebox

Best wishes for you birthday, Rob! :)
Reply
Add a Comment: