Shop More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Premium Member Rob RichardsMale/United Kingdom Recent Activity
Deviant for 6 Years
5 Month Premium Membership
Statistics 420 Deviations 706 Comments 11,805 Pageviews

Newest Deviations

Random Favourites

Activity


P529c by piritipany
P529c
Mandelbulb3d ..... more messing around :-)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...26...UYA.1j6.Z6.xCwwG0jDm3EhsmcWF3osy9ytblBiMEkzglBxkRmZ70E
................................zAOPGWWbJ/2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/....D/....Mk5/.....E0E...j/....E0.....g2PZoWGqfhD/M......rpqe0dkpXm1.D8QR
./U0LDGD12..02...........AnAnAnAnwujnAnAnAnA..2...........U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DUBQhjoUBWvvQiQYPa6G.zq4yw4DJxHijUUsxjk35/wn2K3CxHvktySyKpcClCzhDQLyYM14G
ZvvXhhrW8HkryerJ8C0k43kDU.....21h.../k...2....kD.2....sD..G.0...................
..........U/.pAnAt1...sD....zw1.........................................B.....x/
.....Ksulz1.......kztxzzzH.U..6.k....61...k3....m..06A5..UU9....8....oGB..knbML2
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...2c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kz.02.
..BC4POwoz9.6.IPA/JwzA..........16U0.YnFPR..fjrwdvgqzI1Fbf24LNyD..........E.mc..
Qw/6...Fbf24LNyD.C72QifFjz9.VZPxp0FszInA8Yj9Wg/..IYOt77cK.A8s8ea00e3./kPLyRqkSlj
pAX0tvW6P...DAF3F0e3.1Uy2KVVUO/E.MGu.wrzMw1..IvTR/U7EgU7zzlz.02.oQm2oszDnmMO.YXB
bYHzTlsX20k6Ukl6QsLTJ33.a.l0a.bT4JsX.M029M0lyZ3Hh0U7EgU7MwLITK2.a.l0akqTKScc.M02
9M0kzlMfr0U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E.E/1Ek2m6U.....I....E....kL1J4PoZqMBx4NZ/EMg/..................................
..........kAnAnAnAHwz0..........BnAnAnAngz9..................UzD........sz1.....
...wz........................................O4EnAnAnAnAXzXaNaNaNaNiz...........
........sz1..........Q...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zD..........ED8QxckpPvz...........................
................................................................................
................................/....E/...U0....634PaxoMoZYFH/UP7NoI............
................4MU/4MU/06E./.............2.............................Ez1.....
...4./......../E........c.2.....................................................
..........................................E/....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/........1kaNaNaNaN..2.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: p529c_3480_hard}
Loading...
P525d by piritipany
P525d
Just Messing around

Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g....UZ...UI/...2....2.....2kyLJVIuuzC1qgUNfS11E7V451v3ibzX9tsqGnbfpz6hHQCoAlLyj
................................HlYYncERq.2........A.d.........E........y.2...wD
...Uz6....U0..../M.0/......C/...G.....E3.....okBuZJQ1HmD/.......o.sC/dkpXm1....w
y.....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD7r8ANrqMcw1h9Hwpazh/zU2jB0bregkjwdc2HWDN9tHFYARxLbx6zs9gIP9Ms0mDnEvqVoSk
Fw1G733aulq5zauBuNA7b8mDU.....o1..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................1....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6s6QZJdbqz9..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0..........QE.1zzzzz1..NLNul.EyzslCvfkRO8uj.6/HZY3lFz9.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E...2AU.W6E.....I....w....kIkVKNmJ4GZZqNcFLHV/5......................6U./2E./2E.
GMU/46E./..........G./..................................................kz1.....
...wzUNaNaNaNavD........kz1........................................wz...........
........kz1..........2.....3....D....A3QcJaQZVINdR4OopIMk/......................
06E./2E./2U24MU/02E..........O2E................................................
...wz.........zDEaNaNaNaNyXaNaNaNafvz.........................................zD
...................wz.........../....E/...E0....H/5O13qNZZYFH/kI................
............Cs....U.06..........BnAnAnAnoz1........wz...........................
.....g53iSIsuFsD........kz1........F./.......E3E...................2./..........
.............................UzD............}
{Titel: p525b}
Loading...
P523a by piritipany
P523a

Tweak of "Ancient Pinski Temple" by Gary Webb . Background from the web.

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....26...ECWGDxTMc2.1Dr8Zh9yI0Ex6EdSasjYzP6ElvY15QtzmaamrXVXuyj
........................................kz1........Y.F6.................y.2...wD
...Uz6....kS..../w.0/......KR...A/....E3.....omEQgisq6oD/w.........w0dkpXm1.OaNa
./U0LD8D12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDkHh.PrfOFx1Xu3guCnEJzi2gHQAPQzhDfvPsA7QFMwfjLXMzo2M2zaU0zCwu/hpD16bphDiz
Ix9dFXuvA6KIz4XZ5Pt3QrljU.....2r7/..Vo0..2....sD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................g....I..
.....Ksulz1.......kzsxzzz1.U.27......w0...EO....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonzC........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzg/Fbf24LNyD..........E3l6Iz
y1hS..UntEsqczzD.ujLGRYA/z1.GqgUe0UD.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnhKSosWOkR4.kR4.................
E6..2IE.07E.....I....w....EHdV5IdtqQfZ4BZV5.................................Ak.1
Ak.1......UNaNaNaNazzAnAnAnAnAzD........ozXaNaNaNaNsz.........yD................
........................................................Uz1........sz.........yD
........Uz1..........2.....3....8....oINiRKNmB1.2/.S............................
.....MU/4MU/4................U.E........kznzzzzzzzzvz.........zD................
................................................................................
................................/....E/....1....I7LMiBL99xqMcZYFH/..............
..............U/4MU.2.....E./...................................................
........................I.2.......5F.5SDJJJJJJxD........uzXNaNaNaNawz...........
........kz1...............................E.....I....Y....kIkVqEVRKN7NoI........
......................U1C....6U.0....2E............szcNaNaNaNaxD................
................vFVf53iS2y1.............................o.2.....................
.....................................................2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2...........02E................
.....oAnAnAnAnwDnAnAnAnAbznAnAnAnAntzYMEUJCoWguD................................
...................wz...................kz1.....................}
{Titel: p523a}

Loading...
The Sharp End by piritipany
The Sharp End
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....61...UA...ET...26...U8g8ATMXA6.Pjc9rnREJ0EzTmBtN7r4znHNlyglAGrze9nzGe8d.0k
........................................d/2........Y./.........E........k.2...wD
...Uz6/..czY/.../M.3/.....UmO...d4....E0......rlZbMAujgD/MEG34sD...U.dkpXm1....U
.VU0LD8D12../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wnPGAkCvObvrbNX3qXmAwewiv.AzqE/uvaKDdZD8nkfmvi1kwniJzCosNPovUO/j2bKDdZjCIUyidpH
OtHe3wGQOxYKygmAK3jvC.nDU....5I1o3..Mc........kD.M....sD/.G.0...................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................gan5En.....x/
.....Ksulz1.....0.kzZxzzz1.C....0/...M2...EI....m..062B..U.F....0/...wIB...UJ1z/
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........U28.kbch0.
.....................A.U........U.X0.spN00..ilEhAIrpzMmuvBTuCfxD.gM3ZaYq1z97nEVz
FxJT...zpiL1pRwD.4i3EZ5QRz9.gcM49T96.jF68.kdNJm5..sKQUUTuz18.SdIp0byz..UKTKW1q/k
1QV0.AsIbw/..mdRjg/pz0UTQOr9PExD..swMy5pQ.A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.s4RdF5PZFK9nsWOkR4.b/..........
E....Ek6l2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........cNaNaNaNkz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2YEjVrIkVKNmJqHaNqQZF5BY/..................
.Q........U....................E........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................1....E/...E0..../FJNo7LMKB3.g34.ExqR............
............5...4MU/06U/................6.2..........wFVf53iSIxD................
.............s1E.......UK/2...................zD................................
...........................................2....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U.4M.................wz.........zD........n.2.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: p404_final_with_hs}
Loading...
Encroachment by piritipany
Encroachment
Mandelbulb3d - My entry for the Saturday challenge at Mandelbulb Maniacs on Facebook. Create an original fractal using dIFS. The first formula must be cayley2IFS. Use any other dIFS formulas you wish in the remaining slots.

My params:-

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...3....26...k0HQ7zoHR..vghlYwk8p3EvRZXONOz4.wrW0DUlAj..VOiuIcsTvyj
................................h908ByoD5.2........A.RpE.......E........i.2...wD
...Uz6/...UV/.../M/3/......fG0..M.....E4.....IJNiZfSGYmD/M/........G1dkpXm1.ai7F
z.U0LD0D12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnIDYx..e/zmqw1j4dzjaWSDzoejjw9ZLahj1exmhN8EPwPnFCFYybf3zcqSnKy.47oDMOqQWn.6
xwX8fpT0pGVBzC9LYcxSt4mDU.....Y9E/..ee0.......sD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................3....k1.
.....Ksulz1.....5zzz.sAdYV.1.o4.P/...QC...EE....k2...Q3....H....//...g19...UJn5I
...U.46LbsFl4vD9/N3Q./V2RMQ60AmzomNG..EOf5nlcsxD6UNAT2kY6z1.FFzxCaLyz.X.5xz7qE1.
............ilEhAIrpz4Et68gnNYzjUIE4zrQT1/...........s/..........kJBYCeNwzH/WMoz
sbhY..EQGGcNwYyD.m7SnQXtoy1.WjkXHbW..LUA5tzziY...Y6vGvrpYz18QuKxbHKaz.kidzYIIBzj
36X0.E9b7/..Ad1LFiazz.Ui5uAGLH.k..IFjZlmNz1..wPgm.US54Pg1TUj9/0.edKZJW/4GCs4.A8h
BrgZmY2Dr1UhU4ch1jnicG0.q0OUqeuFTbNC.M9c/O9LH7yOP.UhU4chFnZWdN5.q0OUqKwOWrJ6.M9c
/OfJqhOdC0keCGre...U.06UeeG8dYG8IJpzzzzzwy5U.06U..nBic4Qb/.Rj/GHdFaPdR4Oo/mQfZb9
E....ME3F3E.....I....Q....kMVZ5PZZbA7NoI.................................MU/4.U.
.6U/4M./..kSIsuFVf5dzi53iSIsuFuj..........................................EnAnAn
Angzz..........EnAnAnAnAHz1........../.......UzD.......Eb.A.......cF./..........
...........................3....7....MqPgFKOiRKOiNKS7NoI........................
....4MU/....06U..E..............................................................
...............E..........2..................K4E................................
...................yz.........../....E/...E1....G3aPYBIRWJqQ7NoI................
............Cs....U..6U.06../...CnAnAnAnAz1........../..........................
.....cNaNaNaNayD........kz1........../.......z3E.......UZ/2........3./.......U/E
.............................UzD..........E.....I....o....kQkVKNmJKG4B3..IaQ....
......................U1C.U1BoE106E./.U/............./.........E................
.............E.E........kz1........wz.........zD........kz1...................zD
........kz1........wz0...............................2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2...........A2E................
.....AnAnAnAnwyDOaNaNaNa7zXaNaNaNaNmzMaNaNaNa7yD................................
...................wz...................kz1...................../....E/...E0....
ox4Rj7LOX34P7NoI....................................0...0MU/4...nAnAnAnA7.oAnAnA
nAT6./..................E.2...................zj........kz9........wz.........yD
aNaNaNaNiz1........sz.........zD........kz9................................0}
{Titel: p517b_1920_hard_reflections}
Loading...

deviantID

piritipany's Profile Picture
piritipany
Rob Richards
Artist | Hobbyist | Digital Art
United Kingdom
Current Residence: Stockport, UK
Favourite genre of music: Any
Favourite style of art: Fractal
Operating System: Windows 7
MP3 player of choice: Winamp
Interests

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconlashington:
Lashington Featured By Owner Sep 18, 2014  Hobbyist Digital Artist
great gallery!
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Sep 19, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconlightbulbmoon:
LightBulbMoon Featured By Owner Feb 9, 2014
Thanks!
Reply
:iconalexdubbeat:
alexdubbeat Featured By Owner Dec 30, 2013  Hobbyist Digital Artist
Inspiring gallery! ;)
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Jan 11, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconxantipa2:
Xantipa2 Featured By Owner Dec 18, 2013
Happy Birthday :iconbouquetplz:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 27, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thanks :-)
Reply
:iconisider:
isider Featured By Owner Dec 17, 2013
early happy birtday!:party:
best wishes!:icontort4:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 27, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thanks :-)
Reply
:iconisider:
isider Featured By Owner Dec 27, 2013
you're very welcome!:D
Reply
Add a Comment: