Shop More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Premium Member Rob RichardsMale/United Kingdom Recent Activity
Deviant for 6 Years
4 Month Premium Membership
Statistics 421 Deviations 713 Comments 11,875 Pageviews

Newest Deviations

Random Favourites

Activity


P530c by piritipany
P530c
Mandelbulb3d - tweaking my own params :-)

Mandelbulb3Dv18{
g.....M7...UZ...ET...26...kv6zpkYLI4.1AwzcNzBY/k.0lvr2PNRzfWVw2vA642.565H9N7NY/k
................................K9sL2/utN/2........Y./.........E.......U//2...wD
...Uz6/..czjx.../sU1/.....USB...b4....E0.....Ekn2VW/.6gD/sEG34sDOaNa/dkpXm1.OaNa
/VU0LD8D12../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wnPGAcC6o3RnG3X/sfYkyncMCazya1ARDKnfJhjUONQ0Vrqyv1E3ImMeGEcvYIcCAiD5ZWjheIAIiEt
csnwnYONBjKpyGk3n08aXtjDU....5IxC3..JyE.......kD.M....sD/.G.0...................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................gan5Ei....U..
.....Ksulz1.....0.kzfxzzz1.U.oC.7....A3...EB....m..06.2..U.F....0/...wIB...UJ1z/
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..2c..zzSi...MarH7iXyD6QwRAgHzmz1...........U.8.kbch0.
.....................A.U........u.X0.wzzzL0..yUnu6CszK0UFkYWa0/k..M3Kn5rM.A7n./z
FxJT...sDV8kssxj.uGr0h7ME.A.n/ZR0iF4.jF68.kdNJm5..sKQUUTuz18.SdIp0byz..UKTKW1q/k
1QV0.AsIbw/..mdRjg/pz0UTQOr9PExD..swMy5pQ.A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnhKSlsWOkR4.nsWOkR4.b/..........
E6...MU.HB.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........cNaNaNaNkz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....7....22JZFbQVNpI.kKM..pPr/......................
.Q...MU/46U..................U.E..........k53iSIsuFpz...........................
..UD./.......O3E...................wz...........................................
................................U....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...................kz1........wz........E1E................
................................................................................
................................................I....o....UIVt4N1JbMZBLG4B3.....
......................U1C....6..06U.0.....UaNaNaNaNuz..........E................
................OaNaNaNadz1........wz..........E.......kT/2.......MN./......../E
........M.2..........................................2.....3....8....UKNsFrNmZ4N
mYYFH/...........................sU1....0MU/4........cNaNaNaNawD..........2.....
...................................wz.........zD.................UdJ.1..........
.......Ua/oAnAnAnAnszcNaNaNaNavD................................/....E/...k0....
cJ4PdVLG4B3.7NoI.A3.H/........................U1.....6U.0...............kz1.....
...wz.........zDOaNaNaNatz1...............................UaNaNaNaNiz.........zD
...................../.......................................UzD............}
{Titel: p530c_hard}
Loading...
P529c by piritipany
P529c
Mandelbulb3d ..... more messing around :-)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...26...UYA.1j6.Z6.xCwwG0jDm3EhsmcWF3osy9ytblBiMEkzglBxkRmZ70E
................................zAOPGWWbJ/2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/....D/....Mk5/.....E0E...j/....E0.....g2PZoWGqfhD/M......rpqe0dkpXm1.D8QR
./U0LDGD12..02...........AnAnAnAnwujnAnAnAnA..2...........U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DUBQhjoUBWvvQiQYPa6G.zq4yw4DJxHijUUsxjk35/wn2K3CxHvktySyKpcClCzhDQLyYM14G
ZvvXhhrW8HkryerJ8C0k43kDU.....21h.../k...2....kD.2....sD..G.0...................
..........U/.pAnAt1...sD....zw1.........................................B.....x/
.....Ksulz1.......kztxzzzH.U..6.k....61...k3....m..06A5..UU9....8....oGB..knbML2
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...2c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kz.02.
..BC4POwoz9.6.IPA/JwzA..........16U0.YnFPR..fjrwdvgqzI1Fbf24LNyD..........E.mc..
Qw/6...Fbf24LNyD.C72QifFjz9.VZPxp0FszInA8Yj9Wg/..IYOt77cK.A8s8ea00e3./kPLyRqkSlj
pAX0tvW6P...DAF3F0e3.1Uy2KVVUO/E.MGu.wrzMw1..IvTR/U7EgU7zzlz.02.oQm2oszDnmMO.YXB
bYHzTlsX20k6Ukl6QsLTJ33.a.l0a.bT4JsX.M029M0lyZ3Hh0U7EgU7MwLITK2.a.l0akqTKScc.M02
9M0kzlMfr0U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E.E/1Ek2m6U.....I....E....kL1J4PoZqMBx4NZ/EMg/..................................
..........kAnAnAnAHwz0..........BnAnAnAngz9..................UzD........sz1.....
...wz........................................O4EnAnAnAnAXzXaNaNaNaNiz...........
........sz1..........Q...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zD..........ED8QxckpPvz...........................
................................................................................
................................/....E/...U0....634PaxoMoZYFH/UP7NoI............
................4MU/4MU/06E./.............2.............................Ez1.....
...4./......../E........c.2.....................................................
..........................................E/....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/........1kaNaNaNaN..2.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: p529c_3480_hard}
Loading...
P525d by piritipany
P525d
Just Messing around

Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g....UZ...UI/...2....2.....2kyLJVIuuzC1qgUNfS11E7V451v3ibzX9tsqGnbfpz6hHQCoAlLyj
................................HlYYncERq.2........A.d.........E........y.2...wD
...Uz6....U0..../M.0/......C/...G.....E3.....okBuZJQ1HmD/.......o.sC/dkpXm1....w
y.....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD7r8ANrqMcw1h9Hwpazh/zU2jB0bregkjwdc2HWDN9tHFYARxLbx6zs9gIP9Ms0mDnEvqVoSk
Fw1G733aulq5zauBuNA7b8mDU.....o1..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................1....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6s6QZJdbqz9..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0..........QE.1zzzzz1..NLNul.EyzslCvfkRO8uj.6/HZY3lFz9.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E...2AU.W6E.....I....w....kIkVKNmJ4GZZqNcFLHV/5......................6U./2E./2E.
GMU/46E./..........G./..................................................kz1.....
...wzUNaNaNaNavD........kz1........................................wz...........
........kz1..........2.....3....D....A3QcJaQZVINdR4OopIMk/......................
06E./2E./2U24MU/02E..........O2E................................................
...wz.........zDEaNaNaNaNyXaNaNaNafvz.........................................zD
...................wz.........../....E/...E0....H/5O13qNZZYFH/kI................
............Cs....U.06..........BnAnAnAnoz1........wz...........................
.....g53iSIsuFsD........kz1........F./.......E3E...................2./..........
.............................UzD............}
{Titel: p525b}
Loading...
P523a by piritipany
P523a

Tweak of "Ancient Pinski Temple" by Gary Webb . Background from the web.

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....26...ECWGDxTMc2.1Dr8Zh9yI0Ex6EdSasjYzP6ElvY15QtzmaamrXVXuyj
........................................kz1........Y.F6.................y.2...wD
...Uz6....kS..../w.0/......KR...A/....E3.....omEQgisq6oD/w.........w0dkpXm1.OaNa
./U0LD8D12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDkHh.PrfOFx1Xu3guCnEJzi2gHQAPQzhDfvPsA7QFMwfjLXMzo2M2zaU0zCwu/hpD16bphDiz
Ix9dFXuvA6KIz4XZ5Pt3QrljU.....2r7/..Vo0..2....sD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................g....I..
.....Ksulz1.......kzsxzzz1.U.27......w0...EO....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonzC........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzg/Fbf24LNyD..........E3l6Iz
y1hS..UntEsqczzD.ujLGRYA/z1.GqgUe0UD.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnhKSosWOkR4.kR4.................
E6..2IE.07E.....I....w....EHdV5IdtqQfZ4BZV5.................................Ak.1
Ak.1......UNaNaNaNazzAnAnAnAnAzD........ozXaNaNaNaNsz.........yD................
........................................................Uz1........sz.........yD
........Uz1..........2.....3....8....oINiRKNmB1.2/.S............................
.....MU/4MU/4................U.E........kznzzzzzzzzvz.........zD................
................................................................................
................................/....E/....1....I7LMiBL99xqMcZYFH/..............
..............U/4MU.2.....E./...................................................
........................I.2.......5F.5SDJJJJJJxD........uzXNaNaNaNawz...........
........kz1...............................E.....I....Y....kIkVqEVRKN7NoI........
......................U1C....6U.0....2E............szcNaNaNaNaxD................
................vFVf53iS2y1.............................o.2.....................
.....................................................2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2...........02E................
.....oAnAnAnAnwDnAnAnAnAbznAnAnAnAntzYMEUJCoWguD................................
...................wz...................kz1.....................}
{Titel: p523a}

Loading...
The Sharp End by piritipany
The Sharp End
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....61...UA...ET...26...U8g8ATMXA6.Pjc9rnREJ0EzTmBtN7r4znHNlyglAGrze9nzGe8d.0k
........................................d/2........Y./.........E........k.2...wD
...Uz6/..czY/.../M.3/.....UmO...d4....E0......rlZbMAujgD/MEG34sD...U.dkpXm1....U
.VU0LD8D12../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wnPGAkCvObvrbNX3qXmAwewiv.AzqE/uvaKDdZD8nkfmvi1kwniJzCosNPovUO/j2bKDdZjCIUyidpH
OtHe3wGQOxYKygmAK3jvC.nDU....5I1o3..Mc........kD.M....sD/.G.0...................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................gan5En.....x/
.....Ksulz1.....0.kzZxzzz1.C....0/...M2...EI....m..062B..U.F....0/...wIB...UJ1z/
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........U28.kbch0.
.....................A.U........U.X0.spN00..ilEhAIrpzMmuvBTuCfxD.gM3ZaYq1z97nEVz
FxJT...zpiL1pRwD.4i3EZ5QRz9.gcM49T96.jF68.kdNJm5..sKQUUTuz18.SdIp0byz..UKTKW1q/k
1QV0.AsIbw/..mdRjg/pz0UTQOr9PExD..swMy5pQ.A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.s4RdF5PZFK9nsWOkR4.b/..........
E....Ek6l2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........cNaNaNaNkz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2YEjVrIkVKNmJqHaNqQZF5BY/..................
.Q........U....................E........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................1....E/...E0..../FJNo7LMKB3.g34.ExqR............
............5...4MU/06U/................6.2..........wFVf53iSIxD................
.............s1E.......UK/2...................zD................................
...........................................2....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U.4M.................wz.........zD........n.2.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: p404_final_with_hs}
Loading...

deviantID

piritipany's Profile Picture
piritipany
Rob Richards
Artist | Hobbyist | Digital Art
United Kingdom
Current Residence: Stockport, UK
Favourite genre of music: Any
Favourite style of art: Fractal
Operating System: Windows 7
MP3 player of choice: Winamp
Interests

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconlashington:
Lashington Featured By Owner Sep 18, 2014  Hobbyist Digital Artist
great gallery!
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Sep 19, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconlightbulbmoon:
LightBulbMoon Featured By Owner Feb 9, 2014
Thanks!
Reply
:iconalexdubbeat:
alexdubbeat Featured By Owner Dec 30, 2013  Hobbyist Digital Artist
Inspiring gallery! ;)
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Jan 11, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconxantipa2:
Xantipa2 Featured By Owner Dec 18, 2013
Happy Birthday :iconbouquetplz:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 27, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thanks :-)
Reply
:iconisider:
isider Featured By Owner Dec 17, 2013
early happy birtday!:party:
best wishes!:icontort4:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 27, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thanks :-)
Reply
:iconisider:
isider Featured By Owner Dec 27, 2013
you're very welcome!:D
Reply
Add a Comment: