Shop More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Premium Member Rob RichardsMale/United Kingdom Recent Activity
Deviant for 6 Years
4 Month Premium Membership
Statistics 425 Deviations 734 Comments 12,064 Pageviews

Newest Deviations

Random Favourites

Activity


Mandelblobopolis by piritipany
Mandelblobopolis
Mandelbulb3d - Just playing with reflections

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...8....26...Ep8VxMPRmxzWyFxva.Xi0ED44BEm/1E.wCTX5yAUmzzOC0ZAnJEFvj
................................sjbBoA6T3.2........A./NV.......E........y.2...wD
...Uz6/...UT..../w.0/......6S...f.....E2.....A9bZrdUUgmD/s......B.si0dkpXm1.y/.Q
./U0LD8D12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDBe6MmKUm2xXnPKVOApLIz4ux9zmTx/gDoirqq/Y0vwXdN2V1.K1AzYlxo9Kg/9pD41hTmMJ6
ExfNaL/suHmEzK8Ai2Nb4ynDU.....IE./..gp0..2UaNapD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................8....2..
.....Ksulz1.....5zzz.sAdYV.1.o4.P/...QC...EE....k2...Q3....H....//...g19...UJn5I
...U.46LbsFl4vD9/N3Q./V2RMQ60AmzomNG..EOf5nlcsxD6UNAT2kY6z1.FFzxCaLyz.H/5xz7qE1.
.Eot8VlJaz1.6.IPA/Jwz4Et68gnNYzjUIG4zrQT1/...........s/..........kJBYCeNwzH/WMoz
sbhY..EQGGcNwYyD.m7SnQXtoy1.WjkXHbW..LUA5tzziY...Y6vGvrpYz18QuKxbHKaz.kidzYIIBzj
36X0.E9b7/..Ad1LFiazz.Ui5uAGLH.k..IFjZlmNz1..siZL.US54PgDQ.jjo/.edKZJaT3Z524.A8h
BrgXhYSRI.UhU4chLMnKpe/.q0OUqKZEbW1D.M9c/Ov.D7CPZ.UhU4ch5X3qFi/.q0OUq83OKYQu.M9c
/OviopR9N.keCGre...U.06UeeG8dYG8IJpzzzzzwy5U.06U..nBic4Qb/.Rj/GHdFaPdR4Oo/mQfZb9
E6...Ik.2FE.....I....c....EEkx4PgxqA2pGG4B3..............................MU/46..
.....2E./.kAnAnAnAnozAnAnAnAnAvD7PbjTel9Zz1.....................................
...0.BmqtvbOwGvDXcoS1y0HWzHCoWgRyydoz...........................................
.....................2.....3....B....A5QcJaQZZYFH/..............................
.sU1.sE1BoU.02E......MaNaNaNa2zDaNaNaNaN..2.............................oyXNaNaN
aNavz.........zD........kz1.............................kz1........wz.........zj
................................/....E/....1....IxaQpBLG4B3.....................
............Cs....U.06..........nAnAnAngmz1........wz...........................
.....oAnAnAnAHwD........kz1.............................kzXaNaNaNaNiz.........zj
..........................................E.....I....c....UIj7KEkx4PgxqA2pGG4B3.
.........................MU/46..................................joB742MZXz1.....
...................................0.p9RHW//KFvDXcoS1y0HWzHCoWgRyydoz.........zD
.....................................................2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2...........A1E................
.....YNaNaNaNatD..........2........../nAnAnAnAsj................................
...................wz...................kz1.....................}
{Titel: p537g_hard_reflections_.85_1920}
Loading...
P536i Final1 by piritipany
P536i Final1
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...0....2A...E9XXiRpke2.rtHpz.Crh9EE06e79XSD.AgJkbkAr3..19Acs2o0QzD
................................EWxlgT1EXz1........A./Nc.......E........a.2...wD
...Uz6.....p..../M.1/.....EWU...D.....E3.....sjffJfw4toD/M......0/aO/dkpXm1.SzzA
z.kX0LDD12..12UaNaNaNaNezAnAnAnAnAwj........Yz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDrYxhB9vhdx11heBriQfQzS5mlq0.rGkDif6/9lt2bxHWaS8s/b0MzQh1Zq3OD5rDyb.VdoFS
hxPcRNAoQ4.NzSshkzo2gkqDU.....2DI...o3........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDBnAnxw2jvro/....................................0....2..
.....Ksulz1.......kz1wzzz1kJ.s/......M2....D....S34d6Q6..7.F....6/...s3.....SF5A
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2c..zzSi..UAZRBEi7yD6c.Y6y3d3.2............2C.kFrA0.
.MH/CQa3vz9.fjrwdvgqzC........../EU0.wzzz1...........g/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................IZRM/.E./2Ezzliuy5../2E.tzDOCeL..2E
./IzTd3WJ0.E./2EQs5X5p4../2E./bT9hrY..2E./2lyRcIp0.E./2EMwLcCN8../2E.lqT3yuX..2E
./2kzRvZ90.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6..2EU.nAE.....I....k....kNZ3aQmYYFH/kPiZYFH/........................U1C....6..
.....M./..........4S./.........E...............................E........kz1.....
...wz........O6EOaNaNaNaNzXaNaNaNaN1./.......s2EOaNaNaNaty1.....................
.....................2.....3....8....EbQVtqQAxqNH/5B7NoI........................
....4MU/06......................................................................
..............0E........6.YaNaNaNaNqz.........zD........I.oaNaNaNaNaz...........
................................/....E/...k/....X3KSgJKSmYYFH/kI.YYFH/..........
..............U/4M..B6U./2..22..vFVf53iSYyvSIsuFVf5dz0..........................
................NaNaNaNaZz1........wz.........zD...................wz.........zD
........kz9...................zD..........E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.....
.....................6E./2E./2U/4MU.02E./.........sE./....................EnAnAn
AnAwz.........yD........Uz1aNaNaNaNmz...........................................
........kz1...................zD........................}
{Titel: p536i_final1}
Loading...
Cauldron by piritipany
Cauldron
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...2....26...EbLHhplmTzzW9Sq7xUkV1EuQgnSnTo9znTrpI6T20izktfOowh4xsj
................................gtS/ONZbzz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....Ek..../M.0/......Sa...O.....E3.....EmzGyM7j7nD/M......D/UZ0dkpXm1.gyzD
./kX0LDD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD3O5TXY8I4ufzB.Tms0kAz8DU9NbRxgpjpaYX0VmCPxnXZmhNriiAzIsg/7jHwdkj8I90mtIB
nwnfU9493ChKzmpMkMjIq8nDU.....Yzy...bE/.......sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................3....I..
.....Ksulz1.......kzuxDU..kM.s5.L....U5...UM....m.4xDc3..U.F....6/...I1.....SH5A
...U.qFG9yzb2zDURYoW.w7lz16.3AmzzXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujzX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC..........REU1.wDU....uFjZgBasz60jVccRSfwj.UYz9srEEzP.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fnhKSnsWOkR4.....................
E6..2Mk.IFE.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E...........sE./....................EnAnAnAnAtzeNaNaNaNawDOaNaNaNa7znAnAnA
nAnoz..................UK/A.......Muz...................kz1...................zD
...........................3....A....EZQVtqQhgoPXVKG4B3.........................
....4MU/0E......................................................................
.............E/E........y.QsxIJJJJJpz........U.E........kz1.....................
................................/....E/...E0....H/5O13qNZZYFH/..................
............Cs....U.06..........OaNaNaNaVznAnAnAnAHwz...........................
.....g53iSIsuFsD........kz1........6./.......E1E................................
................................................I....U.....Rm3aPnpGQ7NoI.YYFH/..
.........................MU/4...................................................
...................................../.........EOaNaNaNaNz1........wz...........
.....................................................2.....3....8....2KPVdLOiRKG
4B3.7NoI.A3.........................4MU/.....2U..E..............................
.............w0E.......UJ.2........3.BnAnAnAn2zDBnAnAnAn4zHTaNaNaNaczoAnAnAnAw1E
........Uz1........................................yz.........../....E/...U1....
Yx4NZBKMoJbMZZYFH/.Q..........................U1....1AU......2..OaNaNaNaty1.....
...wzYCannMT7Xxj..........2.............................6.2.......MI.1.......s1E
........kznua9yPv7cqzcNaNaNaNawD........kz1........../........zD............}
{Titel: p531k_1920_hard3}
Loading...
P530c by piritipany
P530c
Mandelbulb3d - tweaking my own params :-)

Mandelbulb3Dv18{
g.....M7...UZ...ET...26...kv6zpkYLI4.1AwzcNzBY/k.0lvr2PNRzfWVw2vA642.565H9N7NY/k
................................K9sL2/utN/2........Y./.........E.......U//2...wD
...Uz6/..czjx.../sU1/.....USB...b4....E0.....Ekn2VW/.6gD/sEG34sDOaNa/dkpXm1.OaNa
/VU0LD8D12../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wnPGAcC6o3RnG3X/sfYkyncMCazya1ARDKnfJhjUONQ0Vrqyv1E3ImMeGEcvYIcCAiD5ZWjheIAIiEt
csnwnYONBjKpyGk3n08aXtjDU....5IxC3..JyE.......kD.M....sD/.G.0...................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................gan5Ei....U..
.....Ksulz1.....0.kzfxzzz1.U.oC.7....A3...EB....m..06.2..U.F....0/...wIB...UJ1z/
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..2c..zzSi...MarH7iXyD6QwRAgHzmz1...........U.8.kbch0.
.....................A.U........u.X0.wzzzL0..yUnu6CszK0UFkYWa0/k..M3Kn5rM.A7n./z
FxJT...sDV8kssxj.uGr0h7ME.A.n/ZR0iF4.jF68.kdNJm5..sKQUUTuz18.SdIp0byz..UKTKW1q/k
1QV0.AsIbw/..mdRjg/pz0UTQOr9PExD..swMy5pQ.A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnhKSlsWOkR4.nsWOkR4.b/..........
E6...MU.HB.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........cNaNaNaNkz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....7....22JZFbQVNpI.kKM..pPr/......................
.Q...MU/46U..................U.E..........k53iSIsuFpz...........................
..UD./.......O3E...................wz...........................................
................................U....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...................kz1........wz........E1E................
................................................................................
................................................I....o....UIVt4N1JbMZBLG4B3.....
......................U1C....6..06U.0.....UaNaNaNaNuz..........E................
................OaNaNaNadz1........wz..........E.......kT/2.......MN./......../E
........M.2..........................................2.....3....8....UKNsFrNmZ4N
mYYFH/...........................sU1....0MU/4........cNaNaNaNawD..........2.....
...................................wz.........zD.................UdJ.1..........
.......Ua/oAnAnAnAnszcNaNaNaNavD................................/....E/...k0....
cJ4PdVLG4B3.7NoI.A3.H/........................U1.....6U.0...............kz1.....
...wz.........zDOaNaNaNatz1...............................UaNaNaNaNiz.........zD
...................../.......................................UzD............}
{Titel: p530c_hard}
Loading...

deviantID

piritipany's Profile Picture
piritipany
Rob Richards
Artist | Hobbyist | Digital Art
United Kingdom
Current Residence: Stockport, UK
Favourite genre of music: Any
Favourite style of art: Fractal
Operating System: Windows 7
MP3 player of choice: Winamp
Interests

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconlashington:
Lashington Featured By Owner Sep 18, 2014  Hobbyist Digital Artist
great gallery!
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Sep 19, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconlightbulbmoon:
LightBulbMoon Featured By Owner Feb 9, 2014
Thanks!
Reply
:iconalexdubbeat:
alexdubbeat Featured By Owner Dec 30, 2013  Hobbyist Digital Artist
Inspiring gallery! ;)
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Jan 11, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconxantipa2:
Xantipa2 Featured By Owner Dec 18, 2013
Happy Birthday :iconbouquetplz:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 27, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thanks :-)
Reply
:iconisider:
isider Featured By Owner Dec 17, 2013
early happy birtday!:party:
best wishes!:icontort4:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 27, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thanks :-)
Reply
:iconisider:
isider Featured By Owner Dec 27, 2013
you're very welcome!:D
Reply
Add a Comment: