Shop Mobile More Submit  Join Login
Lopsided by piritipany Lopsided by piritipany
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
b.....61...M7...ET...2U...UI/bCw1JRrzORGumsdh4.ER/SEnjW.zyHiocFXBalpzMVsNC4f42xj
........................................o.2........B./.........E........o.2...wD
...Uz.....UO2....sk5/....6E69...r0...2EC.....M8bjMjLw3kD/..ww9pD..US2dkpXk1....E
//U0LDGD12..22ECaNaNaN...F9mqtvbOKwjf7QxckpX.z9............u1cNaNu1...sD...../..
.wHnAnID4.FgyE0Okwn6UIk/FYT0zkkbWHIQcFljSvvkMEd7KwfvflghVdF.zc9dDAXWm/njPyMf609Q
1wPM3PxPOlEAzoL6JdDv3VkD......YPu/............kD.2....sD..E.0AnAnAnAnAxDOaNaNaNa
Nz1........szoAnAt1...sD....z.LvN9.2ibh.kuSq0.pvN9.wjbh.E0Tq0.HwN9kxGOzDN....k1.
.....MaNaz1.......kz.s7kB1UO.c6......24...kM....O.....1...EwzzzzWzzzzL2....UPF52
..kTzl6izvNFG34kK23jBj3ca16.mc..U1Cs..k18XGQeGyD4sIRhrVAkz1............28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../2X0.wzzz1...........s/...................E.lc..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................A4aP/UvNPcvh0WcN75.yRiibPTADhfJ..XR
SvhBw3OIN/UvNPcvMmrSUl8.ibhViPDTHqtb.sSq4uyPxRrVz0UvNPcvHvrIve3.ibhVifoTo38h.sSq
4uShzNZXC/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EszLsUa3f................................
E....A....E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
4MU/.......nAnAnAnsxz...........PrHSMVOxjz1nAnAnAnOwz0......c41k........R.2.....
................................................................................
.....................2.....3....1....wJMYFqE.I4.................................
....4MU/0.U.42E......gnrDpsZiFwD63iSIsuFqz9cOwGrYMcsz0..........................
................................................................................
................................/....E/..../....T7pPo34RZFaFjl4NdtqN............
..........U/4M....U.4MU/........nAnAnAnWI.2/KtE9mqNjzOaNaNaNaSzDbNaNaNaNJz1.....
................................................................................
............................................}
:iconfraterchaos:
fraterchaos Featured By Owner Jan 1, 2013  Hobbyist Digital Artist
wow! awesome design!
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Jan 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thank you :-)
Reply
Add a Comment:
 
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
Download PNG 3200 × 2400
Details

Submitted on
December 30, 2012
Image Size
9.6 MB
Resolution
3200×2400
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
342
Favourites
10 (who?)
Comments
2
Downloads
12
×